Giới thiệu Khoa Y – Dược

1. Chức năng và nhiệm vụ

          Khoa Y-Dược với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC). Trải qua nhiều năm cùng với sự phát triển của trường, hiện nay khoa Y- Dược là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm.

– Xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển của Khoa qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng của Nhà nước;

– Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm: Xây dựng kế hoạch mở ngành, chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền; Tổ chức biên soạn, thẩm định, in và phát hành các giáo trình, sách và tài liệu theo quy định của cơ quan quản lý để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa;

– Quản lý cán bộ, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên của Khoa đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên;

– Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lí đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Trường; Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người học của Khoa;

– Tổ chức, quản lý trực tiếp người học: Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lí sinh viên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên;

– Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Xác định và thực hiện các chiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; huy động các nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức cho các tập thể, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động của Khoa;

– Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật; Liên kết với các tổ chức y tế, giáo dục, văn hóa, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

– Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động chuyên môn và các nguồn tài trợ khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, đầu tư cho con người và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội;

– Tổ chức thực hiện các quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Khoa;

– Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, viên chức, các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường; về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Khoa;

– Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà Khoa, xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong nhà trường;

– Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Đội ngũ cán bộ – giáo viên

Đội ngũ cán bộ  – giáo viên hiện nay có 28 người, bao gồm:

  • 3 PGS.TS;
  • 15 Thạc sỹ;
  • 10 cử nhân.
  • Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh.

đội ngũ giao viên khoa y dược

Đào tạo với giáo trình hiện đại

3. Các ngành đào tạo

  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Hộ sinh
  • Xét nghiệm

trang thiết bị học tập hiện đại

Học đi đôi với làm

4. Liên hệ

– Khoa Y-Dược: Địa điểm đào tạo Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.99.13.113

– Website: caodangquoctehanoi.edu.vn

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến