THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09 NĂM 2018

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 24 tháng 09 đến ngày 28 tháng 09 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 24/9)
Thứ 3
(ngày 25/9)
Thứ 4
(ngày 26/9)
Thứ 5
(ngày 27/9)
Thứ 6
(ngày 28/9)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Lý thuyết
chế biến món ăn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Thực hành tại khách sạn Crowne Thực hành tại khách sạn Crowne Thực hành tại khách sạn Crowne Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Thực hành tại khách sạn Crowne Thực hành tại khách sạn Crowne Thực hành tại khách sạn Crowne Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 17 tháng 09 đến ngày 22 tháng 09 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 17/9)
Thứ 3
(ngày 18/9)
Thứ 4
(ngày 19/9)
Thứ 5
(ngày 20/9)
Thứ 6
(ngày 21/9)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Quan hệ và chăm sóc khách hàng
phòng 804
Quan trị cơ sở vật chất & kỹ thuật khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Lý thuyết
chế biến món ăn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 10 tháng 09 đến ngày 15 tháng 09 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 10/9)
Thứ 3
(ngày 11/9)
Thứ 4
(ngày 12/9)
Thứ 5
(ngày 13/9)
Thứ 6
(ngày 14/9)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Quan hệ và chăm sóc khách hàng
phòng 804
Quan trị cơ sở vật chất & kỹ thuật khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Tự học Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Tập huấn chương trình Singapor Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Tập huấn chương trình Singapor Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật
chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tập huấn chương trình Singapor Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Tập huấn chương trình Singapor Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
7 HDDL 6 Sáng Tập huấn chương trình Singapor Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
8 QTKS 6 Sáng Tập huấn chương trình Singapor Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Ghi chú:                   PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30                          Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 3 tháng 09 đến ngày 8 tháng 09 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 3/9)
Thứ 3
(ngày 4/9)
Thứ 4
(ngày 5/9)
Thứ 5
(ngày 6/9)
Thứ 6
(ngày 7/9)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Quan hệ và chăm sóc khách hàng
phòng 804
Quan trị cơ sở vật chất & kỹ thuật khách sạn
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Tự học Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Chiều Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Kỹ năng mềm
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Kỹ năng mềm
Phòng 803
7 KT-DL 6 Chiều Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Kỹ năng mềm
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30
                    Hoàng Thu Trang

 

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến