THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 NĂM 2018

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 22/10)
Thứ 3
(ngày 23/10)
Thứ 4
(ngày 24/10)
Thứ 5
(ngày 25/10)
Thứ 6
(ngày 26/10)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 29/10)
Thứ 3
(ngày 30/10)
Thứ 4
(ngày 31/10)
Thứ 5
(ngày 1/11)
Thứ 6
(ngày 2/11)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 22/10)
Thứ 3
(ngày 23/10)
Thứ 4
(ngày 24/10)
Thứ 5
(ngày 25/10)
Thứ 6
(ngày 26/10)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 15/10)
Thứ 3
(ngày 16/10)
Thứ 4
(ngày 17/10)
Thứ 5
(ngày 18/10)
Thứ 6
(ngày 19/10)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL, KT
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 08/10)
Thứ 3
(ngày 09/10)
Thứ 4
(ngày 10/10)
Thứ 5
(ngày 11/10)
Thứ 6
(ngày 12/10)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tự học Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 804
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30        Hoàng Thu Trang

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 06 tháng 10 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 01/10)
Thứ 3
(ngày 02/10)
Thứ 4
(ngày 03/10)
Thứ 5
(ngày 04/10)
Thứ 6
(ngày 05/10)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Phòng 805
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Lý thuyết
chế biến món ăn
Phòng 803
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tổng quan du lịch
và  khách sạn
Phòng 803
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
Kỹ thuật
trang trí cắt tỉa
(Phòng thực hành)
7 KT-

HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)

6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tổng quan du lịch và khách sạn
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến