THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 NĂM 2018

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 26/11)
Thứ 3
(ngày 27/11)
Thứ 4
(ngày 28/11)
Thứ 5
(ngày 29/11)
Thứ 6
(ngày 30/11)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Quản trị cơ sở vật chất và kĩ thuật khách sạnPhòng 804 Quản trị cơ sở vật chất và kĩ thuật khách sạnPhòng 804 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lực Phòng 804 Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành KT pha chế đồ uốngPhòng thực hành Nghỉ ôn thi Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 19/11)
Thứ 3
(ngày 20/11)
Thứ 4
(ngày 21/11)
Thứ 5
(ngày 22/11)
Thứ 6
(ngày 23/11)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Quản trị cơ sở vật chất và kĩ thuật khách sạnPhòng 804 Quản trị cơ sở vật chất và kĩ thuật khách sạnPhòng 804 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Nghỉ ôn thi Kĩ thuật chế biến món ăn Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Nghỉ
(mít tinh 20/11)
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 12/11)
Thứ 3
(ngày 13/11)
Thứ 4
(ngày 14/11)
Thứ 5
(ngày 15/11)
Thứ 6
(ngày 16/11)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lựcPhòng 804 Ôn thi Nghiệp vụ lễ tân Khai giảng
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi Giáo dục quốc phòng Ôn thi Thực hành chế biến món ăn Khai giảng
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Quản trị nguồn nhân lựcPhòng 804 Ôn thi Thực hành chế biến món ăn Khai giảng
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi Giáo dục quốc phòng Ôn thi Thực hành chế biến món ăn Khai giảng
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi Giáo dục quốc phòng Ôn thi Giáo dục quốc phòng Khai giảng
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Khai giảng
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thựcPhòng 803 Khai giảng
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thựcPhòng 803 Khai giảng
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm 2018)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 5/11)
Thứ 3
(ngày 6/11)
Thứ 4
(ngày 7/11)
Thứ 5
(ngày 8/11)
Thứ 6
(ngày 9/11)
Thứ 7 Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 4 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Nghiệp vụ lễ tân 2
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Quan hệ và chăm sóc khách hàng
2 KTCBMA 4 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
3 QTKS 5 Sáng Quản trị tài chính doanh nghiệp Du lịch – khách sạn
Phòng 804
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
4 KTCBMA 5 Sáng Hạch toán định mức
Phòng  thực hành
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn
Phòng Thực hành
5 HDDL 5 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn-Nhà hàng
Phòng 804
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Ôn thi hết môn
Giáo dục quốc phòng
Chính trị
Phòng 803
6 KTCBMA 6 Chiều Thực hành
chế biến món ăn
Phòng thực hành
Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Chính trị
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
7 HDDL
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
8 QTKS
(Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung)
6 Sáng Tiếng Anh A1
Phòng 803
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
Phòng 803
Tiếng Anh
speak now
Phòng 803
Văn hóa ẩm thực Phòng 803 Chính trị
Phòng 803
Ghi chú:         PHÒNG ĐÀO TẠO
Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h30
Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h30            Hoàng Thu Trang
Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến