CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, trong những năm qua, tổ chức Công đoàn của Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

1. Chức năng nhiệm vụ

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

– Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, Bộ môn và các tổ chức khác.
– Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.
– Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.
– Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
– Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

2. Cơ cấu tổ chức

– Chủ tịch công đoàn: Trần Thị Sang

– Ủy viên thường trực: Hoàng Thu Trang

– Ủy viên: Trần Thu Trang

– Ủy viên: Hoàng Thị Mai

– Ủy viên: Đỗ Thị Tuyết

Chia sẻ bài viết này

Các bài liên quan

Các đối tác của trường

FLC
Huyndai
ICO Group
Marriot
Muong Thanh
Toyota
FLC
Vietsun Auto
Dai Hoc Kien Hanh - Trung Quoc
Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến